Działalność

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ i OSIĄGNIĘCIA

 

Imię i nazwisko DOROTA CHILIK

www.dorotachilik.pl

e-mail dchilik@gmail.com

 

 

 

 

1/ Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego

2/ Wice Przewodnicząca Sejmiku

3/ Przewodnicząca Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą

OSIĄGNIĘCIA
  1/  Urodziłam się 2 sierpnia 1971 r. w Jasienicy Rosielnej. Moją rodzinną miejscowością jest Golcowa /Gmina Domaradz/ to stąd pochodzą moi rodzice i tutaj zostałam ochrzczona. Do Iwonicza przeprowadziliśmy się kiedy miałam 6 lat i tutaj rozpoczęłam swoją edukację w Szkole Podstawowej. W 1990 r. ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie na profilu biologiczno – chemicznym. Później były studia wyższe i podyplomowe w Krakowie i Rzeszowie. Mieszkam w Rogach w rodzinnej miejscowości mojego męża gdzie prowadzimy firmę, wybudowaliśmy dom i urządziliśmy wspaniały ogród. Jednak przede wszystkim jestem mamą 5 dzieci / Daniel 27 lat, Kamil 25, Krzyś 24, Maria 12, Maks 11/, żoną Janusza i osobą zaangażowaną w wiele akcji społecznych oraz projektów od Bieszczad aż po Wrocław itp.

 

2/ Obecnie jestem zatrudniona w ARiMR na stanowisku: Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych w Warszawie. Zarządzam 62 pracownikami; jestem odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej pod Ministerialne Rozporządzenia dla Programu PROW 2014 – 2020 w zakresie działań dla Samorządów Województw i Lokalnych Grup Działania; w tym: Drogi; kanalizacja; targowiska; dziedzictwo kulturowe oraz realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju poprzez projekty LGD;

 

3/ do 2016 r. byłam głównym specjalistą ds. pozyskiwania środków UE i rozwoju w Towarzystwie Jezusowym Dom Zakonny w Starej Wsi  /biuro Stara Wieś koło Brzozowa/. Na stanowisku specjalista ds. funduszy UE. Zajmuję się  pozyskiwaniem środków finansowych na realizację projektów z zakresu ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego, akcje młodzieżowe oraz ich merytorycznym i finansowym rozliczeniu.

Wcześniej na takich samych stanowiskach pracowałam w Towarzystwie Jezusowym Prowincja Polski Południowej w Krakowie; w Urzędzie Gminy Rymanów oraz Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe. Gdzie zajmowałam się przygotowaniem projektów, ich koordynacją rozliczaniem a także innymi działami np. przedsiębiorczość. Od 1997 r. napisałam, zrealizowałam ok. 30 projektów na łączną kwotę dofinansowania: ok. 19 mln PLN. Projekty pochodziły z różnych programów od PHARE CREDO, PHARE, INTERREG PL – SK, INTERREG Białoruś – Ukraina, PAUCI, Fundusz Współpracy, EOG/Norweski; Ambasada USA, MKiDN oraz z inne. Można powiedzieć, że aplikowałam do wszystkich ogłaszanych w Polsce Programów od roku 1997

Największymi moimi sukcesami są projekty: „Skarby Pogranicza” z programu PL-BY-UA w wys. 4 mln Euro; Księża Jezuici w Starej Wsi- 2014 – 2015;  „Jezuickie Perły Południa – ochrona dziedzictwa kulturowego”, czas trwania 2006 r. – 2009 r.; wartość Projektu 2,5 mln Euro; dofinansowanie z EOG/ Norweski Mechanizm Finansowy. Projekt obejmował prace budowlano – konserwatorskie przy 3 obiektach jezuickich w Krakowie /Kościół św. Barbary na Małym Rynku; Bazylika NSPJ na ul. Kopernika; Dom Zakonny na Małym Rynku/. W 2010 r. otrzymałam dofinansowanie z RPO WP 2007 – 2013 na prace budowlano – konserwatorskie przy Bazylice Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi k. Brzozowa w wys. 3,0 mln PLN; w 2010 r. otrzymałam dofinansowanie z RPO WP z działania 5.2 dla Sióstr Felicjanek z Iwonicza, które prowadza DPS dla Dzieci ciężko chorych. Projekt „ DPS w Iwoniczu szansa dla ciężko chorych dzieci” jest dofin. W wys. 1,2 mln PLN.

Realizowałam Projekty z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego dla Kościołów Diecezjalnych w Mrzygłodzie k. Sanoka; Iwoniczu; dla klasztoru Karmelitów Bosych w Krakowie, Lublinie i Berdyczowie na Ukrainie.

 

4/ Działalność społeczna sprowadza się także do pomocy w kreowaniu projektów, działań, akcji, prac związanych z rozwojem organizacji pozarządowych, aktywizowaniem społeczności lokalnych, pomocy dzieciom biednym, z rodzin patologicznych; współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Słowacji i Ukrainy itp.

 

5/ Od prawie 10 lat współpracuję z Caritasem Diecezji Rzeszowskiej – Ośrodek Caritas w Myczkowcach gdzie  jestem autorką i inicjatorem wielu pomysłów /obecnie zrealizowanych/ wspierających rozwój Ośrodka, akcji społecznych dla dzieci i młodzieży, projektów partnerskich transgranicznych, ekologicznych, ekumenicznych, zachowujących dziedzictwo kulturowe i tradycje regionu Bieszczad. W ciągu ostatnich kilku lat  pozyskałam  środki z zewnątrz na realizację Projektów: 1/ Phare: Polsko – Słowacka Wioska Ekoludków / seminaria i akcje ekologiczne z otwarciem mini Zoo w Ośrodku w Myczkowcach; 2/ Projekt Phare – Polsko – Ukraińskie Centrum Kultury i Sportu / budowa profesjonalnego boiska do koszykówki i siatkówki z trybunami na 320 os. oraz budowa kortów tenisowych; 3/ Projekt Interreg Polsko – Ukraińskie Spotkania Ekoludków /spotkania ekologiczne, budowa dwóch altan – grillowisk czy w końcu projekt komplementarny dofinansowany z PWT PL – SK 2007-2013 pn. “Transgraniczna wymiana kulturalno – turystyczna, Myczkowce Mała Domasza“. Realizowaliśmy także kilka Projektów dofinansowanych ze środków Ministra Kultury.

Należy tutaj zaznaczyć iż w ramach I naboru PWT Pl – SK powstał „Ogród botaniczno – biblijny”, który przyniósł niesamowite wskaźniki zainteresowania np. od 17 maja 2010 r. czyli od dnia jego otwarcia do końca lipca 2010 r. przez Ogród przeszło ok. 20 tys. osób. Także wielkim sukcesem dla mnie i całego  Ośrodka w Myczkowcach jest „Transgraniczne Centrum Ekumeniczne”, które powstało 3 lata temu w ramach środków Ministra Kultury na zachowanie dziedzictwa kultury budownictwa drewnianych obiektów sakralnych. Nadal każdego roku organizujemy tutaj 16 października seminaria z zakresu kultury etnograficznej z udziałem władz samorządowych, uczelni wyższych. Najbardziej zdumiewające są wskaźniki dotyczące ilości osób odwiedzających Centrum to prawie 54 tys. w 2009 r. i tyle samo w 2010 r. Można powiedzieć że te cyfry przerosły oczekiwania wszystkich. Byli tutaj turyści, uczestnicy różnych imprez ekumenicznych, kulturalnych z całego kraju, Słowacji a także wielu krajów UE. Jest to wielki sukces i trwałe świadectwo potrzeby realizacji takich Projektów.

Wszystkie te projekty i działania są ukierunkowane na rozwój Ośrodka, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, nawiązania kontaktów z Gminami i terenami Partnerskimi ze Słowacji i Ukrainy. Realizujemy je z myślą o dzieciach i młodzieży aby podczas wyjazdów wakacyjnych były bliżej Boga, Historii, Kultury i Ekologii oraz ograniczać a nawet likwidować bariery językowe, kulturowe itp.

 

6/ Jestem członkiem Stowarzyszenia „Czyń Dobro mimo wszystko” przy Caritasie Diecezji Przemyskiej.

 

7/ Przy tym wszystkim jestem właścicielką i prowadzę z mężem własną firmę FPHU „Meble-Chilik” www.meblechilik.pl – produkcja mebli na zamówienie, na rozwój której także pozyskałam środki z UE w 2006 r. Firma ciągle się rozrasta i rozwija aby stworzyć w przyszłości warunki do zatrudnienia nowych pracowników czy dać szansę własnym dzieciom na lepszy życiowy start. Jako właściciel firmy jestem członkiem Podkarpackiej Izby Gospodarczej a od wiosny 2010 r. jestem jedyną kobietą w zarządzie PIG. Czynnie uczestniczę w akcjach PIG wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu krośnieńskiego. Otrzymałam wyróżnienie  w Plebiscycie Nowin „Kobieta Przedsiębiorcza 2010 r.

 

8/ W marcu 2008 r. została zaproszona do Sztokholmu na „Forum Kobiet Aktywnych”. Akcje zorganizowało PARP, Ambasada Szwecji w Warszawie. Na forum tylko 2 kobiety z Polski mogły się zaprezentować i ja także miałam zaszczyt to uczynić. Współpraca ze Szwecją trwa do dzisiaj i przybiera bardzo intensywnego charakteru. Dotyczy głównie racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w obiektach społecznych, kościelnych itp.

 

9/ W 2003 r. otrzymałam osobiście zaproszenie z rąk Ambasadora USA Christophera Hilla w Warszawie na trzytygodniowy indywidualny projekt do USA w celu dalszego rozwoju i zaczerpnięcia nowych pomysłów. Moja praktyka dotyczyła głównie rozwoju samorządów lokalnych, rozwoju projektów trans granicznych, współpraca z sektorem organizacji pozarządowych i przede wszystkim rozwojem przedsiębiorczości. Odbyłam praktyki w Departamencie Stanu Waszyngton; Bufflo; Philadelphia; El Paso /na granicy z Meksykiem/; Orlando na Florydzie.

   
  Efektów i rezultatów było bardzo dużo ale do najważniejszych, które mają wpływ na miejscowość, gminę i wpływają na życie lokalnej społeczności i atrakcyjności miasta. Wsi itp. są:

– renowacja 3 obiektów sakralnych w Krakowie: kompleksowy projekt na kościół św. Barbary na Małym Rynku w Krakowie, Bazylika NSPJ na ul. Kopernika w Krakowie oraz Domu zakonnego w Krakowie / zachowanie dziedzictwa kultury/,

– renowacja Bazyliki Jezuickiej w Starej Wsi – prace renowacyjne w środku i na zewnątrz/ zachowanie dziedzictwa/,

–  powstanie „Ogrodu Ekumenicznego” ze 140 miniaturowymi kopiami drewnianych kościółków z terenu Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy; w ramach projektu powstał punkt informacji turystycznej wyposażony w infomat –  Myczkowce; Ośrodek Caritas / ochrona obiektów architektury drewnianej, nowa atrakcja regionu, wzrost zainteresowania, realizacja działań ekumenicznych itp./,

– powstanie w Myczkowcach „Ogrodu botaniczno – biblijnego” – powstanie nowego produktu turystycznego, ochrona dziedzictwa kultury i przyrody/realizacja mikroprojektu PL – SK/

– powstanie w Myczkowcach Mini Zoo, schroniska dla chorych zwierząt, wolier dla ptaków
/ realizacja projektów ekologicznych dla dzieci i młodzieży/,

– powstanie w Myczkowcach 2 dużych grillowisk dla ok. 100 osób, boiska na koszykówkę, siatkówkę wraz z trybunami na ok. 320 os. / organizacja spotkań młodzieży o charakterze sportowo – rekreacyjnym/,

– powstanie profesjonalnego kortu tenisowego / wzrost atrakcyjności Ośrodka w Myczkowcach/,

– renowacja kościołów w Mrzygłodzie, Iwoniczu, Lublinie, Krakowie czy Berdyczowie na Ukrainie / projekty dla parafii oraz zakonu Karmelitów Bosych/,

– realizacja prac budowlano – remontowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Siostry Felicjanki w Iwoniczu,

– powstanie filmu O św. Rafale Kalinowskim / patriotyzm i historia realizacja projektu MKiDN/ klasztor K. Bosych,

– realizacja wystawy o św. Rafale Kalinowskim oraz koncert oratorium /realizacja projektu MKiDN/;

– imprezy u Księży Jezuitów w Starej Wsi z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego czy rekonstrukcji zdarzeń historycznych / 70 rocznica ślubowania 2 Płuku Strzelców Podh. – realizacja projektu MKiDN/,

– itp.,

ad 2/ Realizacja projektów wywarła ogromny wpływ na życie lokalnej społeczności. Przyczyniły się one do powstania nowych miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju małych miejscowości, aktywizacji różnych grup środowiskowych i pokoleniowych. Projekty łączyły działania i akcje  dzieci i młodzieży z Polski, Słowacji i Ukrainy. Sama nawiązywałam kontakty partnerskie z wieloma instytucjami i samorządami na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Rumunii, Włoszech itp.

W wyniku realizacji projektów zawiązywały się Stowarzyszenia. Wspierałam także rozwój mikro i makro przedsiębiorstw, które mogły liczyć na pomoc, dobrą radę i dofinansowanie/ np. Pracownia Archt – Studio w Korczynie/. Projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości realizowałam podczas pracy w Gminie Miejsce Piastowe i Rymanów.

 

  Projekty w dużym stopniu przyczyniały się do aktywizacji społeczności lokalnej poprzez włączanie w akcje i działania dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w akcjach np. warsztaty rzemiosła, warsztaty ekologiczne, warsztaty informujące o UE itp. Aktywizacja dotyczyła także innych grup np. przedsiębiorców / w ramach projektu mogli uczestniczyć w targach rzemiosła na Słowacji, Polsce oraz brać udział w warsztatach marketingowych a nawet na temat jak sporządzić dobry wniosek do UE/.  Organizacja wielu międzynarodowych imprez pozwoliła na integrację wielu środowisk w tym: kół gospodyń wiejskich, zespołów tanecznych, sportowców czy nawet samorządowców. Do największych imprez zaliczam: Bliżej UE na stadionie w Rogach z udziałem przedstawicieli władz, zespołów folklorystycznych czy kół gospodyń wiejskich ze Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Węgier. W imprezie uczestniczyło ok. 5 tys. Osób.
  Bardzo ciężko opisać szczegółowo efekty, osiągnięcia na przestrzeni prawie 12 lat realizacji projektów i bardzo intensywnej pracy.
  Działalność polityczna – w grudniu 2014 r. otrzymałam mandat Radnej Województwa Podkarpackiego. Były to moje 3 wybory. W ciągu 1 roku zasiadania w radzie województwa jestem aktywna i bardzo zależy mi na rozwoju naszego Podkarpacia a zwłaszcza części południowej. W tym czasie przeprowadziłam szeroko zakrojoną akcję pod hasłem: „Nie dla tabletki Dzień Po” i jako jedyna Radna w Polsce odważyłam się głośno sprzeciwić rządowi byłej P. Premier w kwestii udostępniania tego leku bez recepty. Odzew społeczny był ogromny z całej Polski. Niestety podpisy trafiły do „kosza”.

Bardzo ważnym tematem, której jest inicjatorką to „Podstrefa Ekonomiczna w Brzozowie” wspólnie z Gmina Brzozów walczę o to aby w przyszłym roku powstała SSE. W listopadzie 2015 r. rada Gminy Brzozów podjęła Uchwałę wyrażającą zgodę za utworzeniem SSE. Temat jest bardzo ważny a dzięki dialogowi i pracy społeczność lokalna widzi, że Radna PiS działa i to skutecznie. Złożyłam interpelacje w sprawie remontu dróg wojewódzkich: 887 i 835 i będę te tematy kontynuować.