Curriculum vitae

CV

MGR DOROTA CHILIK

 

 1. DANE

 

Nazwisko CHILIK
Imię DOROTA
Data i miejsce urodzenia 2 SIERPIEŃ 1971 R. Jasenica Rosielna
Obecnie zajmowane stanowisko
 1. Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
 2. Wiceprzewodnicząca  Sejmiku ( od stycznia 2015 r.)
 3. Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych ( ARiMR w Warszawie od 1 września 2017 r. – do chwili obecnej);
 4. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Firmy  „ ART. Gos”  w Brzozowie;
e-mail dchilik@gmail.com
 

 

 1. WYKSZTAŁCENIE

 

UCZELNIA

ROK UKOŃCZENIA

UZYSKANY TYTUŁ/DYPLOM
2018 r. (Peoplecert; Axelos Global Best Practices ) Zdobycie Certyfikatu  PRINCE2® Foundation Certificate in

Project Management

2001 r.

UMCS Rzeszów oraz

IUT De Saint-Denis

Universite Paris Nord

Studia podyplomowe z zakresu europeistyki ( specjalizacja: Samorząd Lokalny w strukturach UE, dotacje UE )
2001 R.

Politechnika

Rzeszowska

Uzyskanie tytułu magistra z zakresu zarządzania i marketingu – specjalizacja – strategie marketingowe, ekonomika i zarządzanie
1999 r.

AGH Kraków

Studia wyższe zawodowe na kierunku Zarządzanie i Marketing
1995 r. Studium policealne w Krośnie Ukończenie szkoły i uzyskanie zawodu: technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

 

1994 r. Studium policealne w Krośnie Ukończenie szkoły i uzyskanie zawodu: pracownik administracyjno – biurowy.

 

1990 r. Liceum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie Uzyskanie Świadectwa Dojrzałości na profilu biologiczno – chemicznym.

 

 1. Odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
SZKOLENIE/KURS

DATA UKOŃCZENIA

NABYTE UMIEJETNOŚCI
1998 – 2016 Nabyte duże doświadczenie oraz umiejętność logistycznego zarządzania inwestycjami, ich rozwojem itp.;

1/ Prowadzenie inwestycji od momentu powstania pomysłu na inwestycje do momentu jej realizacji np. Wyciąg Narciarski „Kiczera” w Gminie Rymanów ( założenie Stowarzyszenia; prace przy projektowaniu inwestycji; uzgodnienia; pozyskanie środków finansowych z banku itp. – efekt 10 lat temu otwarto wyciąg narciarski w terenie biednym, rolniczym i bez perspektyw na pracę – obecnie jest to duża firma turystyczna dająca pracę w sezonie dla ok. 40 os.

2/ Tworzenie produktów turystycznych opartych na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym np.
– Ośrodek Caritas w Myczkowcach – pierwszy kontakt – stan ruiny; bez perspektyw; po realizacji ok. 10 projektów obecnie Ośrodek może przyjąć ok. 300 osób na nocleg i wyżywienie a co roku przyjmuje ok. 85 tys. turystów na zwiedzanie rezultatów moich projektów np. ogród biblijny; Ogród Ekumeniczny; mini zoo; woliery dla ptaków; infrastruktura sportowa i rekreacyjna – efekt – Ośrodek jest jednym z największych pracodawców w Gminie Solina;

– Sanktuarium Matki Boskiej w Starej Wsi; Gmina Brzozów – od 2004 r zrealizowałam plan rewitalizacji i przywrócenia obiektu do życia turystyczno – pielgrzymkowego; zrealizowałam tutaj kilka projektów z dziedziny zachowania zabytków i przywrócenia estetycznego wyglądu oraz projekty z zakresu nowego produktu np. Ogród biblijny; Muzeum; kawiarenka itp. Obecnie Sanktuarium rocznie odwiedza ok. 150 tys. pielgrzymów a Księża Jezuici zatrudniają ok. 20 osób;

– Koordynuję rozwój centrum zabytkowe w Jabłonce i Dydni dla prywatnego inwestora. Obecnie konsultacje dokumentacji projektowo – konserwatorskiej.

2004 – 2016 Liczne szkolenia z zakresu sporządzania, rozliczania i koordynacji Projektów UE;
07.06.03 – 28.06.03

Departament Stanu

Waszyngton

Trzytygodniowa praktyka w USA z zakresu: współpracy transgranicznej, realizacji projektów zachowujących dziedzictwo kulturowe i tradycje, rozwój inkubatorów przedsiębiorczości, rozwój demokracji lokalnej, współpraca samorządów lokalnych i ich rola w kreowaniu wartości lokalnej.
Luty 2003

Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie

Zasady finansowania projektów z funduszy strukturalnych oraz tworzenie matrycy logicznej projektu.
Kwiecień 2003 r.

Centrum Szkoleń Administracji Publicznej

Uproszczone procedury w zamówieniach publicznych.
2000 r.

Fundacja Edukacji

Ekonomicznej

Przygotowanie do prowadzenia Gminnego Punktu Informacji Europejskiej
2000 r.

Fundacja Edukacji

 

Sporządzanie, koordynowanie i rozliczanie merytoryczne oraz finansowanie wniosków finansowych, projektów.
2000 r.

Działania stymulujące wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Polski Pd – Wsch. w aspekcie integracji Polski z UE.

Poznanie specyfiki i problematyki regionu ze szczególnym uwzględnieniem Polski Pd – Wsch. Nabycie umiejętności w zakresie ekonomicznej analizy i sporządzania planów finansowych.

 

 1. OSIĄGNIĘCIA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UE, KRAJOWYCH
2017 r. – Przygotowanie dokumentacji i otrzymanie dofinasowania dla Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich ( realizacja 3 lata); ok. 500 tys. zł
2016 r. – Przygotowanie projektów na ochronę zabytków dla Parafii: Lutowiska, oraz  Stara Wieś, kontynuacja projektu PL-BY-UA w Starej Wsi; 
2016 r. – Przygotowanie dokumentacji,  otrzymanie dofinasowania i koordynacja projektu dla Stowarzyszenia Regionalne Towarzystwo Historyczne  w Równem ; ok. 500 tys. zł
2015 r. Przygotowanie projektów na ochronę zabytków dla Parafii: Lutowiska, Golcowa, Domaradz, Stara Wieś, kontynuacja projektu PL-BY-UA w Starej Wsi.
2014 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania (koordynator projektu) na realizację projektu: „Skarby Pogranicza – ochrona dziedzictwa kulturowego regionów pogranicza Polski i Ukrainy” finansowanego ze  środków Programu WT PL-BY-UA; w wys. ok. 4,5  mln Euro
2014 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu: „Pod Bezpiecznym Dachem – rozwój infrastruktury DPS Konwentu Bonifratrów w Iwoniczu” finansowanego ze środków szwajcarskich; w wys. ok. 3 mln zł
2011 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu własnej firmy: „Przez innowacje do perfekcji – nowy produkt szansą rozwoju naszej firmy” finansowanego z RPO WP na lata 2007 – 2013; działanie 1.1 w wys. ok. 2  mln PLN
2011 r. Koordynacja projektu: „Rewitalizacja budynków opactwa Sióstr Benedyktynek w Przemyślu” finansowanego z RPO WP na lata 2007 – 2013; Działanie 7.2 Rewitalizacja miast w wys. ok. 3  mln PLN
2010 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację 2 projektów ze środków Marszałka Woj. Małopolskiego z zakresu renowacji witraży w Kościele NSPJ w Nowym Sączu /ok. 100 tys. PLN/
2010 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu : „Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu – szansą dla ciężko chorych dzieci” finansowanego z RPO WP na lata 2007 – 2013 w wys. Ok. 1,3  mln PLN
2010 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu : Jezuicka Perła Podkarpacia w Starej Wsi – ochrona dziedzictwa kulturowego” finansowanego z RPO WP na lata 2007 – 2013 w wys. Ok. 3  mln PLN
2009 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu PL – SK Mikro 2007 – 2013 na realizacje działań trans granicznych Towarzystwa Jezusowego i Gminy Drienica ze Słowacji „ Transgraniczna wymiana kulturalno – turystyczna – Księża Jezuici i Gmina Drienica”; kwota dofinansowania ok. 50 tys. Euro
2009 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu PL – SK Mikro 2007 – 2013 na realizacje działań trans granicznych Ośrodka Caritas w Myczkowcach  i Gminy Mała Domasza ze Słowacji „ TRANSGRANICZNA WYMIANA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO – MYCZKOWCE, MAŁA DOMASZA”; kwota dofinansowania ok. 50 tys. Euro
2009 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację 2 projektów ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona Zabytków poza granicami Polski – Karmelici Kraków – Berdyczów / 900 tys. PLN/.
2008 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację 4 projektów ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona Zabytków – Karmelici Lublin /150 tys. PLN/, Miękkie projekty- Karmelici Kraków: wydruk książki / 30 tys. PLN/; Jezuici, Stara Wieś – Impreza patriotyczno – historyczna / 50 tys. PLN/; Digitalizacja materiałów archiwalnych /Jezuickie archiwum w Krakowie 60 tys. PLN/
2008 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację kilku projektów z „Mecenatu Kultury” Marszałka Woj. Podkarpackiego oraz Małopolskiego.
2007 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu  Interreg IIIa „ Polsko – słowacka wioska Ekoludków II „ – Caritas Diecezji Rzeszowskiej – budowa mini zoo  w Ośrodku w Myczkowcach.
2007 r.  Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu :”Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach” – dofinansowanie z MKiDN w wys. 500 tys. PLN;
2007 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu „ Nasza Przeszłość Jest Naszą Przyszłością – ochrona ginących zawodów bieszczadzkich – 60 tys. PLN, MKiDN;
2007 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu „Wymiana posadzki w Bazylice Jezuickiej w Starej Wsi”, 300 tys. PLN, MKiDN; Projekt – Refundacja poniesionych kosztów na remont wewnątrz Bazyliki p.w. Wniebowzięcia NMP
2007 r. Otrzymałam dofinansowanie do kilku mniejszych projektów ze środków Marszałka Podkarpackiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego – 6 projektów
2006 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu   Interreg IIIa „ Polsko – słowacka wioska Ekoludków I „ – Caritas Diecezji Rzeszowskiej – budowa mini zoo w Ośrodku w Myczkowcach (50 tys Euro)
2006 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu Polsko – Ukraińskie Spotkania Ekoludków” – Interreg IIIA / budowa grillowisk/ ok. 300 tys zł)
2006 r. – XII 2009 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu „ Jezuickie Perełki Podkarpacia” – EOG/ Mechanizm Norweski / ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji/. Przygotowanie wniosku oraz studium wykonalności. Wartość ok. 2,5 mln EURO
2005 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu „Ukraińskie Centrum Kultury , Sportu i rekreacji  – Phare CBC 2003 / budowa kortów tenisowych, boiska do siatkówki i koszykówki wraz z trybunami dla 350 osób/;
2004 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu „Myczkowce – Polsko – Słowacka Wioska Ekoludków” – Phare 2002 / budowa mini zoo/; ok. 50 tys. Euro
2004 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu finansowanego przez Ambasadę USA w Warszawie
„ Przedsiębiorczość i inicjatywy lokalne Gminy Rymanów” – dwutygodniowa wizyta eksperta z USA.
2004 r. Przygotowanie kompleksowe dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania na realizację projektu finansowanego z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej „ Przedsiębiorczość i inicjatywy lokalne Gminy Rymanów” – szkolenia dla przedsiębiorców z terenu 3 gmin, konferencja.
2003 r. Indywidualny Projekt finansowany przez Departament Stanu Waszyngton – moja praktyka w USA

 

2003 r. Realizacja Projektu „ Unia Europejska Krok Po Kroku”

 

2002 r. Projekt CEL – Centrum Edukacji Lokalnej – ( Phare )

 

2002 r.

 

Projekt „ Droga Do Demokracji ” ( PAUCI )
2002 r. Projekt „ Wspólnie razem zrobimy więcej” ( Ambasada USA )

 

2001 r. Projekt „AgroBiznesWomen” – Ambasada USA
2001 r. Projekt „ Profesjonalny Samorząd” – Ambasada USA
2000 r. Projekt „ W Kręgu Euroregionu Karpaty” – Fundacja Karpacka
2000 r. Projekt „ Bliżej Unii Europejskiej” – Fundusz Wspólpracy – Phare 97
1997 r. Projekt „ Nasza Przeszłość Jest Naszą Przyszłością” – 1 rok – Fundacja Karpacka – Słowacja)
1997 r. Projekt CESAP –  18 miesięcy – Phare Credo ( Rzemieślnicy Polski i Słowacji )

 

 

 1. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ.
DATA NAZWA FIRMY ZAJMOWANE STANOWISKO ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Od 5 września do chwili obecnej ARIMR Centrala, Warszawa, ul. Poleczki 33 Dyrektor Departamentu działań Delegowanych Wg zakresu
Od lipca 2016 do chwili obecnej „ARTGOS” Brzozów Członek Rady Nadzorczej Funkcja Zastępca Przewodniczącego
Od kwietnia 2006 r. do chwili obecnej Jestem właścicielem Firmy FPHU „MEBLE – CHILIK”

Produkującej meble na zamówienie

Właściciel  

Prowadzenie firmy

Od 08.10.2014 r. Prezes Firmy FURNICHIL Sp. zoo Zarządzanie spółką Zarządzanie spółką
01.04.2014 – chwili obecnej Umowa o pracę Parafia pw NMP Wniebowzięcia w Starej Wsi Specjalista ds. funduszy europejskich Pozyskiwanie środków finansowych, przygotowywanie wniosków itp.
01.01.2010 – 31.03.2014 Umowa o pracę z Towarzystwem Jezusowym Dom Zakonny w Starej Wsi Specjalista ds. funduszy europejskich Pozyskiwanie środków finansowych, przygotowywanie wniosków itp.
01.09.2006 r.

31.12. 2009 r.

Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej Specjalista ds. funduszy europejskich Pozyskiwanie środków finansowych, przygotowywanie wniosków itp.
02.01.2003 r. – 31.08.2006 Urząd Gminy Rymanów Inspektor ds. współpracy z zagranicą, promocji gminy i rozwoju lokalnego Współpraca z gminami partnerskimi, sporządzanie wniosków i realizacja projektów
02.08.1998 r.

31.12.2002 r.

Urząd Gminy Miejsce Piastowe Insp. ds. Promocji Gminy jak wyżej
1998 r. –
1999 r.
Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym nauczyciel Nauczyciel języka angielskiego
1996 r. –

1997 r.

Zakład Stolarski Pracownik biurowy księgowość, kadry, promocja mebli
1994 r. –

1995 r.

Prowadzenie własnej firmy ( eksport Słowacja) właściciel Prowadzenie firmy

 

 

 

 

 1. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język Czytanie W mowie W piśmie
Angielski 5 4 4
Rosyjski 4 3 3

 

 

 1. INNE KWALIFIKACJE

 

–           Umiejętność obsługi komputera,

 • Prawo jazdy Kat. B

 

 

 

Mgr Dorota Chilik