Podsumowanie konferencji Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii

Trzeba zachować Wspólną Politykę Rolną, bo jest ona strategiczną polityką Unii Europejskiej – podkreślił Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa, otwierając konferencję Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Spotkanie rozpoczęło się w Rzeszowie 24 kwietnia, a zakończyło 26 kwietnia. Wiceszef resortu rolnictwa wyraził nadzieję, że obecni na konferencji przedstawiciele państw Europy środkowo-wschodniej wypracują spójne stanowisko dotyczące uproszczenia korzystania z najważniejszego filaru WPR, jakim jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zdaniem ministra Zarudzkiego takie stanowisko wzmocniłoby pozycję negocjacyjną państw naszego regionu na forum Unii Europejskiej.

Konferencja została zorganizowana w Hotelu Rzeszów, w stolicy Podkarpacia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa największą unijną rolną agencję płatniczą. W spotkaniu oprócz przedstawicieli agencji płatniczych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii uczestniczy prezes ARiMR Dariusz Golec, zastępca prezesa ARiMR Maria Fajger, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas konferencji zorganizowano trzy sesje plenarne oraz cztery warsztaty dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Omawiano m.in. tematy związane z konkurencyjnością cen, oceną i kontrolą wdrażania PROW 2014 – 2020 czy tworzeniem sztucznych warunków korzystania z tego Programu. Wiele uwagi poświęcono też wspieraniu z budżetu PROW 2014 – 2020 młodych rolników, restrukturyzacji małych gospodarstw, a także przyznawaniu pomocy na realizację innowacyjnych pomysłów czy działań informacyjno-promocyjnych. Dzielono się również doświadczeniami z wdrażania PROW 2014 – 2020 w poszczególnych krajach oraz dyskutowano o uproszczeniu procedur ubiegania się o wsparcie z tego Programu.

Ostatni dzień konferencji, 26 kwietnia, rozpoczął się od podsumowania sesji plenarnych i warsztatów. W samo południe została zorganizowana konferencja prasowa z udziałem Marii Fajger, zastępcy prezesa ARiMR oraz przedstawicieli Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Poprowadziła ją Teresa Pamuła dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Konferencję rozpoczęła Maria Fajger, zastępca prezesa ARiMR. Zwróciła uwagę na to, że mimo wielkiej różnorodności i specyfiki poszczególnych państw udało się uzgodnić pewne wspólne obszary działań. Wiceszefowa ARiMR podkreśliła, że będziemy chcieli dalej pracować w tych wspólnych obszarach, a jednym z nich jest kwestia  weryfikacji racjonalności wydatków. Maria Fajger przypomniała także, że na koniec 2018 roku Komisja Europejska sprawdzi wdrażanie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. ARiMR będzie proponowała, żeby KE nie sprawdzała zakończonych inwestycji, ale żeby kontrole obejmowały działania podejmowane do etapu podpisywania umów lub wydawania decyzji administracyjnych. Zdaniem wiceszefowej Agencji to pozwoli skoncentrować się na bardziej równomiernym wdrażaniu PROW 2014 – 2020. Maria Fajger podkreśliła, że dużym wyzwaniem dla agencji płatniczych jest to, co nakłada na państwa UE strategia Europa 2020, a więc cały obszar innowacyjności – jest to bowiem nowy rodzaj działań jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiceszefowa ARiMR stwierdziła, że agencje płatnicze już zaczęły wdrażać tego typu pomoc, albo za chwilę zaczną to robić, więc teraz jest bardzo dobry moment na wymianę doświadczeń w tym zakresie. Dziennikarze pytali m.in. o tworzenie  sztucznych warunków do korzystania z pomocy w ramach PROW 2014 – 2020. Zarówno Maria Fajger jak i Juraj Kożuch przedstawiciel słowackiej agencji płatniczej stwierdzili, że przeciwdziałać takim praktykom można poprzez uważne i wnikliwe procedowanie otrzymanych wniosków.

Jednym z tematów konferencji było wsparcie dla młodych rolników. Wiceszefowa ARiMR zwróciła uwagę, na to, że w Polsce mamy wielu młodych rolników, którzy są otwarci na innowacje, nowoczesne technologie i nowe pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej. To sprawia, że łatwiej konkurować im z rolnikami z innych państw. Pozostałe kraje UE np. Węgry, są w gorszej sytuacji, bowiem rolnictwem zajmują się tam osoby w podeszłym wieku i jak zaznaczył przedstawiciel agencji płatniczej z tego państwa, ich priorytetem jest zachęcanie młodych osób do sięgania po unijne środki na rozwój gospodarstw.

Z kolei Juraj Kożuch ze słowackiej agencji płatniczej podkreślił, że pieniądze z budżetu UE muszą pomagać rolnikom z państw Grupy Wyszehradzkiej być bardziej konkurencyjnymi w stosunku do farmerów z Zachodniej Europy. Chodzi o to, aby konkurować na partnerskich warunkach.

Konferencja Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii została zorganizowana w związku z przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpoczęło się 1 lipca 2016 r. i potrwa do 30 czerwca 2017 r.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Patronami medialnymi tego wydarzenia byli: Program 1 TVP, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa.

Zdjęcia: Izabela Kulaga, Ewelina Rzeźnicka

http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/agrobiznes/wideo/25042017-1210/29804156

 

https://www.youtube.com/watch?v=epPxfSMzPLk